بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396


کانال شعر و دکلمه های بهارسبز
با دکلمه های از شعرهای بهار سبز

https://telegram.me/bahar_sabz
اینجا باران خاطره می بارد.... بدون چتر وارد شوید..

که چترها

توهینند به اسمان
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 مرداد 1397
بیا الف باشیم
تاباآب آغازشویم
می گویند
آب روشنی ست
می شودعشق رامزه مزه کرد
تادهان هاآب بیافتد
بادوستت دارم
دلها راآب کرد
اینطوری شمع هاهم
دلیل روشن ترخواهندداشت
برای آب شدن
تاازتمام تاریکی های جهان
بگذریم......

فصل نوشت: هشت سالگیت مبارک بهارهمیشه سبزم....
گلی نوشت: چشم بازمی کنم تویی وپروانه ها
وعطربهارنارنجی که بین سجاده است
برچسب ها: دوستت دارم، شیرین ترین کلام، شعر، شعرنو، شعرسپید، دلسروده، باران وگلی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 10 فروردین 1397
بخندوبیا
بی خبربیا
وقتی کرم کوچک خاکی سرش
راازخاک بیرون می آورد
برای سلام
بیا
تاکی درخت پیراهنت راقرض بگیرد
رودخانه لب هایت را
پرنده صدایت را؟
بیاومهربانی راتقسیم کن
صداراتقسیم کن
هواراتقسیم کن
دست نمناکت رابرصخره هابکش
کوه هارابهم برسان
وماهی سیاه کوچک را
که یک شب درآسمان گم شد،
به دریابینداز
ماسال هاست ازاینجارفته ایم


تقویم نوشت:روزت مبارک بابای آسمانی
دلتنگی نوشت: دیگرآفناب چشمهایم رامی زند
بایدبرای دیدنت چشم هایم راببندم
برچسب ها: شعر، شعرنو، شعرسپید، شعرپدر، توبیا، برای پدرم،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 1 فروردین 1397
باورکنید
هنوزبه معجزه عشق ایمان دارم
درعبورفصل هاازسال
هنوزبوی پروازرامی شناسم
دردعای خیرمادرم
دوباره سفره ی هفت سین را
درمرز سال نوخواهم چید
هرچندسبزه اش رابه مقراض چیده باشند
باروبانی سرخ برپیشانی
وقناعت ماهیان گلی اش
بی خبرازدریابه تنگی آب
برچشم سال نوسرمه می کشم
تاخدارازیباترببیند
وبرشانه اش
چشم زخم تازه ای می آویزم
برای گذرازجاده های تاول زده

فصل نوشت: سلام بهاربلاخره آمدی؟
لبخند بزن شایدقلبم دوباره جوانه بزند
بهانه نوشت: سالت شادعلاقه ی همیشگی ام
من نوشت: تولدم مبارک
برچسب ها: سال نومبارک، شعر، شعرنو، شعرسپید، سالت شاد،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 15 اسفند 1396
تورا
برای خنده هایت
برای عطرشرقی حرم
که لابه لای دستهایت پیچیده
وبالهجه سبزت
باران رامعطرمی کند
برای گلهای اقاقی روی پیراهنت
که مست می کند
ایمان واحساس را
برای جاودانگی شعرهایت
که آبستن انسانیت است
تورا
برای خودت دوست دارم


من نوشت: روزت مبارک گل یاس خانه
بهشت نوشت: ازتوشرمنده ام که اینقدرزیرپاهایت کوچکم
دل نوشت: عشقت دردلم جاودانه ودستانت همیشه سایبان 
بی کسی ام
عشق نوشت: دربرابرتو؛دوست دارم؛ چقدرحقیراست !!

برچسب ها: بانوی شرقی، روزمادر، شعر، شعرنو، شعرسپید،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 بهمن 1396
عشق چیزیست
شبیه خواست خداوندی
که تصمیم می گیرد
آیاکسی رابه دنیابیاورد
یانه....
چیزی که
هیچ وقت ،هیچ کجا
به هیچ کس ربطی ندارد
عشق حادثه ای ست
که معلوم نیست
کی، کجا
وبرای چه کسی
اتفاق می افتد
تاعشق سهم هرکسی نباشد
وشایدهم
حق باخداباشد!
برچسب ها: شعر، شعرنو، شعرسپید، دلسروده، اشعارعاشقانه، عشق، عشق سهم همه نیست،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 دی 1396
در زادروزمیلادت
گم می شوم
بین قطره های بارانی که
تورابرای من ازآسمان می آورند
دوباره متولدمیشوم
نوزادترازنوزاد
ازنبض ثانیه های تب دارآمدنت
خدادرگوش های من!اذان می گوید
ومن
شیداترازتمام قاصدک های زمین
درگوش توازدوست داشنت می گویم

گلی نوشت: سلام باران....روزمیلادت رادوست دارم
دل نوشت:باران بوی تورادارد
نمی دانم توشبیه بارانی یاباران عطرتورابه خودگرفته؟

برچسب ها: باران، میلادباران، شعر، شعرنو، شعرسپید، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1396
توآن چنان روی لحظه های من دویدی
که هیچ ابری به آسمانم نگاه چپ نکرد
هیچ ترسی روی ثانیه هانخوابید
هیچ هجایی نماندکه به عرش شعرنرسیده باشد..
من باتوروی نرم ترین نیلوفرهادویده ام
حتی پروازکرده ام باقاصدکهایی که خبرآورده بودند
ازروزهای خوب استجابت وجودم درهوای توتسخیرشده انگار!
من باتوخوشبخترین ذره ی طبیعتم
دروجودم کودکی بادباک به دست
زیریک آسمان آبی
باذوق می دود.....
کاش می دیدی.....
آمدنت پرازلحظه های زیبای بودن
ماندن.....جاودانه شدن
برچسب ها: آمدنت زیباست، دلنوشته، کلامی باتو، روزآمدنت، کودکی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 24 آذر 1396
تورابادرخت ها درمیان
می گذارم
باخوشه های انگور
بادانه های انار
توراباگنجشک ها درمیان
می گذارم
باصبح وباران
عزیزم
بعضی ترانه هابرای توست
نمی شودبرای همه خواند
کاش طوفان
لحظه ای بایستد

دل نوشت: بایدتورادوست داشت تابتوانم راه بروم
حرف بزنم،بخندم وحتی نفس بکشم
شعرنوشت:باورنکن تنهایت رامن باتوام تنهای تنها
برچسب ها: عاشقانه، عاشقانه ای آرام، شعر، شعرعاشقانه، باران، باران وگلی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 26 آبان 1396

ازکوچه 
تاحیاط
ازحیاط
تاایوان
شعمدانی میشدی
ومن
پنجره ام رابه هوای توبازمیکردم
دریا
دریا
ازمن کم شدی
سرم گیج رفت
ونبودنت را
چقدرباران شده ام
درخانه ای که سالهاست بوی شعمدانی نمی دهدبهانه نوشت:
بایدبرم
دلتنگ که شدی
گلدان کوچک پشت پنجره راببوس!
من یک روز
که خیلی دلتنگ بودم
دلم راهمان جا
خاک کردمطبقه بندی: عاشقانه ها،  دلتنگی ها،  زمستانه،  شبانه،  باران و گلی، 

برچسب ها: شعر، شعرنو، شعرسپید، شعمدانی، عطرشعمدانی، پابه پای بهانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396زمانش رسیده است،زمان بایستدومابریم
گفتی بنویس
نوشتم...
کسی جزمن نمی فهمدنوشته هاچه می کندبامن
شک دارم خداهم بداندچه مزه ای دارداینکه کسی کوچه، کوچه
دورترازتودردت رالمس کند
بگو
دستهای تواعجازکدام پیامبرنیامده هستندکه خراشهای
این تخته سنگ رابی آنکه نشانت داده باشم ازحفظ اند؟!!
کدام بادشمالی مرابه گوش توخوانده است؟هان؟؟
من که اینجاهرشبم رادرجدارپنجره ای همیشه بسته 
به دیواری تکیه می دهم که پشتش به خالی گرم است!
زمین کره ی توقف نیست
حتی اگربه طرزاحمقانه ای گردباشدبازهم نمی ایستم...نمی ایستی
مقصدی نیست ولی_راههای زیادی برای نرسیدن هست
که می شودبرعکس رفت!میدانی چه می گویم؟
مباداعشق وارونه ات کند!
وعشق شکفتن گل است
 که اگرگلی بخواهم بایدوارونه شوم
اززندگی بخواه که مراوارونه نکند
بخواه که مراهمینطوربخواهد
دختری که دلش رازیرپایش گذاشته تادستش به طاقچه زندگی برسد
غافل ازاینکه عروسکش رامادربزرگ قصه گوخورده....
ولی این بارگریه نکرده ام....نمی کنم
تمام تناقضم رامی گذارم لای دیوان حافظ
تاآن روزکه توطلوع کنی ومن آغازشوم
درست بااولین نفس زمین
بااولین پرستوی مهاجر
ومست ازپنجره ای که چشمان خیس اش عطرتورادارد
همین مرابس است
سلام....!
برچسب ها: شعر، دلنوشته، دلسروده، نامه های من، پنجره وتو، متن ادبی،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:198)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page