بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396


کانال شعر و دکلمه های بهارسبز
با دکلمه های از شعرهای بهار سبز

https://telegram.me/bahar_sabz
اینجا باران خاطره می بارد.... بدون چتر وارد شوید..

که چترها

توهینند به اسمان
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396
قهوه ایی تلخ کنار خیابانی شلوغ

به تلخی نبودنت

عابرانی که عبور می کنند

گاه با خنده گاه با قیافه ایی عبوس و خسته

وسیگاری که با تلخی قهوه

تمام نبودن تورا مرور میکند
طبقه بندی: دلتنگی ها،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: قهوه ایی تلخ، خیابان، دلتنگی، عاشقانه، قهوه، بهار سبز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1 فروردین 1396
تورابه تعداد
شمع هایی که بی توروشن کردم
دوست دارم
تورابه اندازه تمام لحظه های
نداشتنت
وبه انبوه ترانه های
ناسروده ام
دوست دارم
تورابه وسعت شب وستاره ها
به عمق گرداب نگاهت
وبه لطافت تبسم روی گونه هایت
دوست دارم
توراقبل ازتو
تورابعدازتو
عاشقانه دوست دارم


می شودآیادعایت رابارانی کنی
تادل باغچه بلرزد
تانرگسی ها
دوباره عاشق شوند
درست زمانی که نسیم
عطربهارنارنج رابه آغوش کشیده است؟

گلی نوشت:تولدمبارک بانوی شکوفه ونارنج وباران
من نوشت:هزارمرغدریایی درسینه من گرفتارند
اگراین پنجره بازشود
ته نوشت:پابه پای هم پیرشدیم من وخیالت
برچسب ها: اغاز، دختربهار، تولدم مبارک، ِشعر، شعرنو، شعرسپید،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 30 اسفند 1395بیا گوشه دلم رابگیر

جایی پهن کن که بوی بهاربه آن رسیده باشد

دلم سردنیست

فقط زمستانی ست....

بی برف ویخبندان

که خیالت هیچ به  فکرکوچ بیفتد!

صدای چشم هایت می آیند

حول حالنا -

چه خوب است که چشم های تو

دعای خیرمن است

عشق نو!

تورابه تن لحظه هاکرده ام

همین که هستی سرنوشت عوض می شود

بدون تو

بعیدمی دانم هیچ سالی مرا

تحویل بگیردمن نوشت: باران باش تا گلهای دلم شکوفاشوند

بهارنوشت:دوست داشتن تو عیدی اول فروردین است

شعرنوشت:خورشیداگردوباره بتابدبه خانه ام/گل می کند شکوفه ی یقین روی شانه امطبقه بندی: باران و گلی،  بهارانه، 

برچسب ها: عیدت مبارک، سال نو، بهارانه، عشق نو، شعر، دلسروده، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 28 اسفند 1395
بخندعلاقه ی همیشه وهرروزم
توکه می خندی
معجزه اتفاق می افتد
درختان سبزمی شوند
گلهاقدمی کشند
وهمگان می گویند
بهارآمده است

سالت شادعلاقه ی مهربانم

برچسب ها: بهار، بهارانه، سالت شاد، عیدانه، بخند،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 15 اسفند 1395

بهارتعبیرزیبایی است که دنیاازتودارد
هنوز
اسفنددست ازلحظه هایمان نکشیده است
هنوز
زمستان نفس می کشد
امادنیا
مدتهاست لبخندتورا
اذین بسته است
مدتهاست رخنه کرده ای
میان هرچه فصل
بی انکه خودت خواسته باشی
مدتهاست دنیا
چشم دوخته است به راهی
که هیچوقت ازان نخواهی امد
تابهاردستهایت
چندفصل بلقی مانده است؟
برچسب ها: تعبیربهار، بهاردستهایت، لبخندتو، توخودبهاری، شعر، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 4 اسفند 1395


بگذار اول خاکم کنند

همه که رفتند

باهم می رویم کناردوردست ترین

رودخانه ای که به مهتاب می رسد

باماهی هامی دویم

باپرنده هاشنامی کنیم

بالاک پشت هاپروازمیکنیم

باقاصدک هانمازمیخوانیم

وکمی قبل ازساعت بیست وپنج

سواراولین بادسریع والسیری می شویم

که کهکشان راه شیری راترک می کند

طبقه بندی: باران و گلی، 

برچسب ها: شعر، شعرامروز، راه شیری، اسمان، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم وبنشینم روی سقف یک مدرسه
دست نشان بچه هاشوم و
معلم روی تخته بکوبدوبگوید:
حواسااینجا!!

دلم میخواهدپربزنم
اوج بگیرم برفرازیک باغ
همسایه ی شاخه های درخت شوم
باغ باتعجب بگوید:
مهمان جدیدی اینجاست!
ازهمان باغهایی که کودکی ام لابه لای درختانش گم شد

من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم
سفرکنم به اسمان پرازبادبادک
دنباله نخ بادبادک بشوم
نسیم خنده اش بگیردبگوید:
تووبادبادک بازی؟
ازهمان بادبادک هایی که لای شاخه های بیدهمسایه جان داد

من دلم یک پرپروازمی خواهد
پربزنم
همراه شوم باپیرمرددست فروش ودوره گرد
تنهایی اش راپرکنم
پیرمردلبخندی بزندوبگوید:
حاشابه وفای تو!

من دلم یک پرپروازمیخواهد
پربزنم
انقدرپربزنم تاخسته شوم
وقتی خسته شدم
درقلب توفرودبیایم
حالابگو
راهم میدهی؟؟

برچسب ها: پرپرواز، دلنوشته، دلسروده، شعر، شعرسپید، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 25 دی 1395


هنوزهم دلم می خواهد
وقتی حرفی دارم کنارتوبنشینم وبگویم
دلم میخواهد
درفضای عطرآگین توذکرنگاهم برای تورابگیرم
هنوزهم دلم هوای چشمهای نگرانت رادارد
دلم هوای نگاه قدیمی ات....
اماراستش رابخواهی وقتی می آیی
تمام حرفهارامی بری باخودت به دورترها
ومن نزدیک به جنون
کنارحجمی ازنورزانومی زنم
وصدایی به سنگینی خوردن پلکهایت بهم
مراازخواب غفلت بیدارمی کند
کاش این شعف رامی شدتحریرکرد
کاش قلمی پیدامی شدبرای این اشتیاق درمرزانفجار
شایدبزرگترازاین حرفهاراهم نوشته باشم
یااصلاتوصیف خوبی هایت رابه زبانهای دیگرهم گفته باشم
اماکسی نمی فهمد
وقتی ازسرورلبخندت می گویم...یعنی چه
یاوقتی ازهیجان آمدنت می گویم...یعنی چه
شایدکسی آهنگ سکوتت راهیچوقت نفهمد
یاکسی سکوت شیرین ت راهیچوقت نچشد
امامن
برای تصورش هم دست وپاگم می کنم
شاید.....شاید
باهمین گم شدنهاپیداشوم
دلت به حال این همه واژه های مبهم نمی سوزد؟
خودت بیا
ورهاکن مرا
ازاین همه بغض واژه های نانوشته
برچسب ها: دلنوشته، دلسروده، اشتیاق، اشتیاق کلمات، برای تو، سرودلبخندت،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 دی 1395


دوست داشتنی هستی
مثل شنیدن صدای ریزبوسه زدن ماهی گلی برپهنای آب
دوست داشتنی هستی
مثل حس خوب آب دادن به شعمدانی های کنارپنجره
دوست داشتنی هستی
مثل همان دمی که آسمان
ازهول دیدنت شیشه ی عطرباران ازدستانش برزمین می افتد
تکه تکه عطرش بردستهای خسته ی پنجره خنک می شود
مثل تمام وقتهایی که آدم بی خود
وبی جهت حالش خوب است
دوست داشتنی ترمیشوی زمانی که
بغض های مرامثل یک قصه ی دنباله دار دنبال می کنی
اگراین بارتوبیایی
وهرصبح
گیسوان خفته ی خورشیدرابرایم شانه کنی
اگراین بارتوبیایی
وهرشب به چشمانت بسپاری
تابرایم چراغ هایشان را روشن بگذارند
من
ازشرقی ترین آسمان دست هایت 
دوباره طلوع خواهم کرد
ومن بازهم مثل هرسال تولدت راجشن می گیرم
باجاگذاشتن یک بغل یاس مست در
کوله پشتی زمستان
باقرض کردن فانوس از آفتابگردان ها
وروشن کردنشان درتمام نقطه های تاریک شهر
روزمیلادت
شیرین ترین روز دنیاست
درست مثل لمس کردن یک آبنبات
باطعم ماه
زیرزبان دعا

برچسب ها: دوست داشتنی، میلادباران، تولدت مبارک، باران، گلی وباران، شعر، شعرتولد،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:195)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page