بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396


کانال شعر و دکلمه های بهارسبز
با دکلمه های از شعرهای بهار سبز

https://telegram.me/bahar_sabz
اینجا باران خاطره می بارد.... بدون چتر وارد شوید..

که چترها

توهینند به اسمان
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 مرداد 1396هرلحظه سرگرم بودنت....
بانسیمی ازهزارباغ بهشتی ات
دراین آسمان صاف
این انگارواقعیتی ست
آمدنت رادوست دارم
ماندنت رابیشتر!
ای پیچک پیچیده درآغوش
باتوتمام من دیدنی ست


من نوشت:مردادکه میشودتمام من، تومیشود
ماه آمدنت رادوست دارم
بهانه نوشت:نمیدانم چراوقتی ازتومی نویسم قلمم'گاغذم خودم
به شوق می آییم!
ته نوشت:کوچه بی تودل تنگی داردکاش بازگردی زودطبقه بندی: بهارانه،  باران و گلی،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرسپید، ماه آمدنت، شعرعاشقانه، ماه آمدنت رادوست دارم، دوستت دارم،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 20 تیر 1396

جایی امن
درژرف ،اندیشه هایم
اقیانوس همیشه ناآرامی ست
به اسم خیال....
جایی که واژه ها
لال می میرند
تامگوترین رازمرا
هیچ موجی نرساند
به گوش سنگ ریزه های احساس
هرچنددنیای داشتنت
دنیای وهم وخیال است
اما.....
توواقعی ترین واقعی منی


فصل نوشت:من رسم پروانه شدن را
آموختم ازنیک وبداین دوران
آسمان نوشت:نمیدانم کجاپرستوی دلم کوچ را
ازخاطربرده است که تاهنوزدروجودم نرسیده ازراه بهار!
شعرنوشت:بازدرکوچه کسی عاشق باران شده است
این دروغ است ولی نام توعنوان شده است
طبقه بندی: باران و گلی،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، شعرامروز، خیال، دنیای خیال، شعرعاشقانه، شعرنو، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 10 تیر 1396

پیاده روکه خلوت شد
کمی قدم بزن
حداقل؛
پیاده روراازتنهایی درآوردی!
دیگران که سهل است.....
باران که گرفت
چترنبر
حداقل؛
یک باردرعمرت می توانی گریه کنی
کسی تورانمی بیند
ده سال بعدتاب که دیدی
سوارشو
حداقل؛
ثابت کن مانده دروجودت چیزی ازکودکی
من که رفتم
دنبالم بیا
من این بارقایم نمی شوم
حرفهایم که تمام شد
انجام شان بده
می دانی حداقل
ازمن حرفهایم
می ماندبه یادگار......طبقه بندی: عاشقانه ها،  دلتنگی ها،  شبانه، 

برچسب ها: شعر، شعرامروز، شعرسپید، خودت باش، دلسروده، اشعارمن، دلنوشته،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 خرداد 1396

ابرهم که باشی
گاهی می شودکم بیاری زیرباردلتنگی.
دلتنگ که می شوم یادتوتاانتهای کوچه
دستهای کودکی ام راباخودمی بردبه خنکای غروب های خرداد
بوی باران می دهداین زندگی.....
بوی توت پیچیده توی مغزم
ازدرختی که سایه اش هم ،سایه ای شدگریزان
تاعرض کوچه های دلتنگی مان بیشترشود.
بوی باران......
بوی باران.....
طبقه بندی: زندگی کن،  باران و گلی،  بهارانه،  پا به پای بهانه، 

برچسب ها: دل نوشته، دلسروده، باران، بوی باران، بوی کودکی، شعر،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 5 خرداد 1396

ازفردا
بیشتردوستت خواهم داشت
بیشتربه توفکرخواهم کرد
وپرنده های غمگین بیشتری را
ازقفس دلم پرخواهم داد
ازمهربانی ات
بیشتربرای پنجره هاخواهم گفت
درگوش شعمدانی ها
شعرهای بیشتری خواهم خواند
ودوستت دارم های بیشتری را
همراه باقاصدکهای رقصان
برایت خواهم فرستاد

طبقه بندی: عاشقانه ها،  بهارانه،  پا به پای بهانه، 

برچسب ها: فردا، دوستت دارم، شعر، شعرنو، شعرسپید، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396
آنقدرذهنم رادرگیرخودت کرده ای
که دیگر
حتی نمی توانم
مضنون تازه ای پیداکنم
حالا
حق می دهی درشعرهایم
به همین سادگی بگویم
دوستت دارم؟


من نوشت: من ازآن توام مرابه من پس مده
دل نوشت: من دوستت دارم دربندهیچ زمان ومکانی نباش
برچسب ها: عاشقانه، شعر، شعرنو، دوستت دارم، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت 1396


خودت را به  شکوفه ی اردیبهشت برسان

می دانی که؛

اردیبهشت بی تو،

بهشت نمی شود!
طبقه بندی: باران و گلی،  بهارانه،  پا به پای بهانه، 

برچسب ها: اردیبهشت، باران وگلی، بهارانه، شکوفه اردیبهشت، بهار، عاشقانه، شعر،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1396


کاش کسی می آمد
ومرابه اندازه ی عطرپرنده دوست می داشت
به اندازه ی چترهفت رنگ
دریک بعدازظهربارانی
کاش کسی می آمد
وبرای کفشهای نارنجی ام
پیراهنی زیتونی می آورد
تاتمام بهاررا
دنبال عطردستهایش بدوم
کاش کسی می آمد
که شعری کهنه دردفترش داشت
یاترانه ای نودرنگاهش
کاش کسی می آمد
نه چمدانی داشت ونه خیال ماندن
من وسه تارم را
به سرزمینی می برد
که کسی هرگز
ازآن برنگشته استگلی نوشت:آب ازسرشعرهایم گذشت کجایی؟
فصل نوشت:توبهاررامی شناسی وبه آسمان نزدیکی
لبخندبزن زندگی تشنه گرمای توست
دل نوشت:چقدردوست داشتن توخوب است ..مثل همین
باران بهاری که بی هواروی زمین می نشیندو
همه جاراعطرآگین می کند!طبقه بندی: پا به پای بهانه،  دلتنگی ها،  عاشقانه ها،  بهارانه، 

برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرنو، شعرباران، شعرعاشقانه، چترهفت رنگ،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1396


بعدازتو
پرندگان مهاجربرنمی گردند
رودخانه ها
به دریانمی ریزند
ومن
جهان راچون پیراهنی
ازتن
بیرون می آورم


شعرنوشت:مهربرلب زده خون میخورم وخاموشم
فصل نوشت:میدانی بارش ابرهای بهاری تندتراست
رعدوبرق!تو.....ما.....نقطه ها....
خدانوشت:من دلم گرفته است!!طبقه بندی: بهارانه،  دلتنگی ها،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، دلسروده، شعرنو، شعرسپید، بعدازتو، جهان بی تو، عاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 15 فروردین 1396

باران که می گیرد
زمین به بهشت شبیه ترمی شود
هوای عاشقی،بی پرده موج می زندروی تمام بامهای شهر
حقیقت یعنی باران
عشق یعنی باران
یعنی همین عطرگس سکرآور
که به هیچ عطرزمینی شباهت نبرده است
همین عطرخوب عزیزی 
که ریه های پنجره راقلقلک می دهدبرای گشایش
برای تنفس.
باران که می گیرد،تواینجایی!
کنارپیچ وتاب موزون همین پرده های حریر
باران که می گیرد
هوای پروازدرسرم پرپرمی زند
عجیب است نه؟
هرچندبایدبه این دیوانگی هاعادت کرده باشی
باران که می گیردشک ندارم
عنکبوتهاهم به عشق می اندیشند
که تارهایشان راآرام وبی صداجمع می کنند
تاپهنه ی قلمروپهن ترین برگهای درخت انجیر
ساعتی سایبان شاپرکی باشد
که سخت غریب مانده درهمهمه باران
باران که می گیرد
درسبدابرهابرای هرکسی هدیه ای هست
وبرای من!
نفسی آسوده ازدیداری تازه
شایدبازدرهمین نزدیکی.
راستی
می خواهم یادت بماند
ازاین پس
برای من وتو
اسم شب : باران

برچسب ها: باران، باران بهاری، اسم شب باران، باران وگلی، شعر، شعرسپید، شعرباران،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:196)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page