تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 فروردین 1396


کانال شعر و دکلمه های بهارسبز
با دکلمه های از شعرهای بهار سبز

https://telegram.me/bahar_sabz
اینجا باران خاطره می بارد.... بدون چتر وارد شوید..

که چترها

توهینند به اسمان
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 بهمن 1396
عشق چیزیست
شبیه خواست خداوندی
که تصمیم می گیرد
آیاکسی رابه دنیابیاورد
یانه....
چیزی که
هیچ وقت ،هیچ کجا
به هیچ کس ربطی ندارد
عشق حادثه ای ست
که معلوم نیست
کی، کجا
وبرای چه کسی
اتفاق می افتد
تاعشق سهم هرکسی نباشد
وشایدهم
حق باخداباشد!
برچسب ها: شعر، شعرنو، شعرسپید، دلسروده، اشعارعاشقانه، عشق، عشق سهم همه نیست،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 دی 1396
در زادروزمیلادت
گم می شوم
بین قطره های بارانی که
تورابرای من ازآسمان می آورند
دوباره متولدمیشوم
نوزادترازنوزاد
ازنبض ثانیه های تب دارآمدنت
خدادرگوش های من!اذان می گوید
ومن
شیداترازتمام قاصدک های زمین
درگوش توازدوست داشنت می گویم

گلی نوشت: سلام باران....روزمیلادت رادوست دارم
دل نوشت:باران بوی تورادارد
نمی دانم توشبیه بارانی یاباران عطرتورابه خودگرفته؟

برچسب ها: باران، میلادباران، شعر، شعرنو، شعرسپید، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1396
توآن چنان روی لحظه های من دویدی
که هیچ ابری به آسمانم نگاه چپ نکرد
هیچ ترسی روی ثانیه هانخوابید
هیچ هجایی نماندکه به عرش شعرنرسیده باشد..
من باتوروی نرم ترین نیلوفرهادویده ام
حتی پروازکرده ام باقاصدکهایی که خبرآورده بودند
ازروزهای خوب استجابت وجودم درهوای توتسخیرشده انگار!
من باتوخوشبخترین ذره ی طبیعتم
دروجودم کودکی بادباک به دست
زیریک آسمان آبی
باذوق می دود.....
کاش می دیدی.....
آمدنت پرازلحظه های زیبای بودن
ماندن.....جاودانه شدن
برچسب ها: آمدنت زیباست، دلنوشته، کلامی باتو، روزآمدنت، کودکی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 24 آذر 1396
تورابادرخت ها درمیان
می گذارم
باخوشه های انگور
بادانه های انار
توراباگنجشک ها درمیان
می گذارم
باصبح وباران
عزیزم
بعضی ترانه هابرای توست
نمی شودبرای همه خواند
کاش طوفان
لحظه ای بایستد

دل نوشت: بایدتورادوست داشت تابتوانم راه بروم
حرف بزنم،بخندم وحتی نفس بکشم
شعرنوشت:باورنکن تنهایت رامن باتوام تنهای تنها
برچسب ها: عاشقانه، عاشقانه ای آرام، شعر، شعرعاشقانه، باران، باران وگلی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 26 آبان 1396

ازکوچه 
تاحیاط
ازحیاط
تاایوان
شعمدانی میشدی
ومن
پنجره ام رابه هوای توبازمیکردم
دریا
دریا
ازمن کم شدی
سرم گیج رفت
ونبودنت را
چقدرباران شده ام
درخانه ای که سالهاست بوی شعمدانی نمی دهدبهانه نوشت:
بایدبرم
دلتنگ که شدی
گلدان کوچک پشت پنجره راببوس!
من یک روز
که خیلی دلتنگ بودم
دلم راهمان جا
خاک کردمطبقه بندی: عاشقانه ها،  دلتنگی ها،  زمستانه،  شبانه،  باران و گلی، 

برچسب ها: شعر، شعرنو، شعرسپید، شعمدانی، عطرشعمدانی، پابه پای بهانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396زمانش رسیده است،زمان بایستدومابریم
گفتی بنویس
نوشتم...
کسی جزمن نمی فهمدنوشته هاچه می کندبامن
شک دارم خداهم بداندچه مزه ای دارداینکه کسی کوچه، کوچه
دورترازتودردت رالمس کند
بگو
دستهای تواعجازکدام پیامبرنیامده هستندکه خراشهای
این تخته سنگ رابی آنکه نشانت داده باشم ازحفظ اند؟!!
کدام بادشمالی مرابه گوش توخوانده است؟هان؟؟
من که اینجاهرشبم رادرجدارپنجره ای همیشه بسته 
به دیواری تکیه می دهم که پشتش به خالی گرم است!
زمین کره ی توقف نیست
حتی اگربه طرزاحمقانه ای گردباشدبازهم نمی ایستم...نمی ایستی
مقصدی نیست ولی_راههای زیادی برای نرسیدن هست
که می شودبرعکس رفت!میدانی چه می گویم؟
مباداعشق وارونه ات کند!
وعشق شکفتن گل است
 که اگرگلی بخواهم بایدوارونه شوم
اززندگی بخواه که مراوارونه نکند
بخواه که مراهمینطوربخواهد
دختری که دلش رازیرپایش گذاشته تادستش به طاقچه زندگی برسد
غافل ازاینکه عروسکش رامادربزرگ قصه گوخورده....
ولی این بارگریه نکرده ام....نمی کنم
تمام تناقضم رامی گذارم لای دیوان حافظ
تاآن روزکه توطلوع کنی ومن آغازشوم
درست بااولین نفس زمین
بااولین پرستوی مهاجر
ومست ازپنجره ای که چشمان خیس اش عطرتورادارد
همین مرابس است
سلام....!
برچسب ها: شعر، دلنوشته، دلسروده، نامه های من، پنجره وتو، متن ادبی،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1396

یک روزبلندمی شوی ومی بینی
بادهمه چیزراباخودبرده است
خانه دیگرجای زندگی نیست
وعزیزم کلمه خوبی برای یک خداحافظی!
غذاروی اجاق می ماند
وچای های دونفره سردمی شود
من برای همیشه ترکت کرده ام
گلدان هایم راآب بده
وسهم گنجشک های لب پنجره را
ازنان هایی که سرمیزصبحانه،دست نخورده
باقی خواهدماند!


پاییزنوشت:برگ هادلنوشته های پاییزند
بهانه نوشت:زندگی یک بوسه ی ناگهانی ست
هنوززمزمه می کندعطرتوراخانه
آسمان نوشت:وقتی رفتی نمی دانم به گل آب دادم یادسته گل به آب!طبقه بندی: شبانه،  زمستانه،  دلتنگی ها، 

برچسب ها: شعر، شعرامروز، شعرسپید، شعرنو، عاشقانه، دلسروده، یک پنجره تاتو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 شهریور 1396


مثل دانه ای
پرازاشتیاق روییدن
به خواب پرنده می روم
وبهار
برای همیشه
پای پنجره می ماند


دکترها
بی خودی به آلودگی ربط می دهند
'آسم"
اسم کوچک "دل"  "تنگی"است
که تنها
به تومربوط می شودطبقه بندی: باران و گلی،  زمستانه،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، شعرسپید، شعرنو، شعرعاشقانه، دلسروده، عاشقانه ها،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مرداد 1396

چشم هایت
اگررخصت بدهند
پشت تمام عشق ها رابرخاک خواهم مالید
تمام پیاده روهاراقرق خواهم کرد
همه باران های دونفره رارزرو
وتمام قرارهای
دونفره رابه هم خواهم زد
ازامروز
تاهرزمان که باشی
عصرهای پنج شنبه
تمام میزهای دونفره
به وقت من وتوست
رخصت بدهی
دیوان،دیوان شعرمی شوم
بازارپروین وفروغ راکساد
وپرتیتراژترین شعرهارارونمایی خواهم کرد
دنیااعتراف خواهدکرد
که ازچشمش افتاده ای
درمیان دستهایم شعرشده ای
رخصت بدی
چشم درچشم خدا
تمام سیب های سرخ را
به سلامتی ات خواهم چید
وحواراازگناهش تبرعه خواهم کرد
تمام مساجدرابه اعتکاف خواهم نشست
تقدیرم راتغییرخواهم داد
وتو
صدای اعتراض خدارا
خواهی شنید


دل نوشت: بهارسبزهفت ساله شدروزی دانه ای کوچک بودی
اینک درختی بزرگ سایه سبزت رادوست دارم
شعرنوشت: درفراسوی مرزهای تنت دوستت دارم
درآن سوی پیکرهایمان بامن وعده ی دیداری بده!
گلی نوشت: علاقه ی همیشه وهنوزم علاقه ی همه روزهادوستت دارم
باران نوشت:دستت را به من بده بیا برویم آنسوی زندگی
طبقه بندی: عاشقانه ها،  باران و گلی، 

برچسب ها: دوستت دارم، شعرعاشقانه، باران وگلی، دلسروده، فصل عاشقی، بهارسبز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396
بیزارم
ازفیس بوک ،گوشی
هرشبکه
رشته سیم، یابی سیم
که رسانای صداوتصویراست
بی هیچ احساسی!
بیامثل انسانهای نخستین
زیردرختی
یاسایه سنگی
سراسیمه بغلم کن
درگوشم حرف بزن
ومن
تاپایان تمدن
توراببوسم.....

بهانه نوشت: کمی ازعطرنگاهت را برای این روزهای بی رنگی پست کن!
دلتنگی نوشت: پابه پای هم پیرشدیم!
من وخیال تو.....
ته نوشت:هیچکس پی گیرباران نیست
تامرابیابی پاییزازسرشعرهایم گذشته است
برچسب ها: دلتگی، شعرسپید، شعرنو، دیرمی شود، حرفی بزن، دلسروده، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:198)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page