تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 27 شهریور 1394


موهایت را
درآفتاب خشک کن
عطردیرپای میوه هارابرآن بزن
عشق من
عشق من
فصل پاییز است
برچسب ها: پاییز، فصل پاییز، شعرپاییز، عاشقانه پاییز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 17 مهر 1394
سلام علاقه جان

سلام علاقه ی مهر - مهربانی

کجای این شبهای سردپاییز بخواب رفته ای؟

بیدارشوعلاقه ام

ابرهارابوسیده ام

تاباران 

دوستت دارم هایم را به توبرساند

میدانی علاقه خوبم

من هنوزخیالت می کنم

هنوزخوابهایم عجیب بوی تورامی دهند

میدانم

خیالی محال است

امامن دوست دارم خیال کنم

تودرانتهای این خیابان ایستاده ای

زیرباران - بی چتر

من عبورمی کنم

تونگاهم می کنی

من سلام می کنم

تومی خندی

قطرهای باران روی لبانم چقدرشیرین اند!!

میخواهم تمام لغاتی که می دانم برای تو

به دریابریزم

لغاتی تاره صیدکنم

نامم راندانم - دوباره درآیینه نگاه کنم

دنیارادوباره ببینم

ازتوبپرسم:

آسمان چه رنگی دارد؟

بابونه درکدام دشت می روید؟

وشاپرک روی دامان کدام گل بخواب می رود

میخواهم علاقه را هجی کنی

دوباره میان انگشتان من

کلمات دیروزراامروزنگویم

رنگ کاج راندانم

برایت بمیرم وذوباره بدنیابیایم

تمام نقدیرم را

باتو نفس نفس عاشقی کنم

وشاعرهمیشه ی چشم هایت باشم

دوستت دارم علاقه همیشگی ام

ازگلریزان تا برگریزان همیشه ی زندگی
ترانه نوشت:کسی حال منوجزتو/نه میدونه نه میپرسه/ننرومی ترسم ازرفتن تواینجایی دلم قرصه

بهانه نوشت:می شودخط خطی نگاهم نکنی؟دلم همان نگاه ساده ات رامیخواهد

ته نوشت:چقدرخوب می شدباچرخش ماه وآفتاب می چرخیدی تامن اینجاکناراین پنجره بالاآمدنت رامی دیدم
طبقه بندی: باران و گلی،  عاشقانه ها، 

برچسب ها: شعر، سلام علاقه جان، دلسروده، شروع دوباره، برایت میمیرم، تولدی تازه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 14 مهر 1394


پاییز که می شود
دلم اناری می شود
بی قراردستهای تو
به شوق چیدن ترک برمی دارد
پاییزکه می شود
باران که می بارد
چون تک برگ درخت
شوق رهایی دارم به سمت خیال تو


بیا
مراببردرباغچه
خاکم کن زیرآفتاب گردانها
گیسوانم راگره بزن
به شعمدانی های ایوان
بهارکه بیاید
دوباره شکوفه میدهم
درنگاه تو


بهانه نوشت:باران که می باردپرمی شوم ازعطرتو بگوچه کنم بااین روزهای همیشه بارانی؟
من نوشت:می دانی هستی ام رابه نگاه توکوک زده ام؟
گلی نوشت:همینطوری بی هوایهویی .....خیلی دوستت دارم ودلتنگم
برچسب ها: دل اناری، عاشقانه، دلم اناری ست، دلسروده، شعر، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 مهر 1394صدایت می زنم
قاب گل سرخ
باران می گیرد
آیینه خیس
سلام بوسه می شود
وپروانه ها
هرجاکه باشند
خودرابه گلها می رسانند


من نوشت:دلم تنگ است کمی به خوابم بیا
آسمان نوشت:باران من و......خیال تو.....امان ازاین بارانهای پاییز
برچسب ها: شعر، دلسروده، نجوای باران، باران وگلی، شعرنو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 1 مهر 1394بهاربه بهار
درمعبراردیبهشت
سراغت راازبنفشه های وحشی گرفتم
ومیان شکوفه های نارنج
درجستجویت بودم
درپاییزیافتمت
تنهاشکوفه جهان
که درپاییزروییدی


سیدعلی صالحی
برچسب ها: شعر، شعرنو، سیدعلی صالحی، اشعارسیدعلی صالحی، شعرامروز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 شهریور 1394
ازنگاهت تادلم
رنگین کمان گل می کند
باتوباید
مثل باران حرف زد

من
نه شاعرم
ونه شعرمی گویم
پروانه ام
بی قرارگل
شعرتویی
که یک مصرع عطرتو
درخیال دفترمن
صدگلستان
می رویاند
برچسب ها: باران، یک جرعه باران، عطرباران، شعر، شعرنو، شعرباران،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 شهریور 1394


پاییزکه ازراه برسد
رداولین ریل قطاررامی گیرم
من رابهانه ی بهار
به اینجاکشانده است
حالاشبهاهم برای عبورازپل
بایدآوازبخوانی
ومن هرچه سعی می کنم
زبان این آدم هارابلدنمی شوم
چیزی به من بگو
چیزی شبیه
صداهای عجیب غریب
که معنی آن
التیام زخم های صبوری باشد
تن پوسیده ی روزهای گذشته ام را
روی بندرخت بلندی
آویزان کن
بهارهای دیگر
من اینجانیستم
قطاربعدی لوکوموتیوران مهربانی دارد
همین که لبخندبزنی
قطارراازرفتن پشیمان می کند
وتوراباخودش می برد
کسی چه می داند
شایدبهار
ایستگاه بعدی
پشت همین کوه بلند
چادرزده است.......
بهانه نوشت:پشت پنجره چشم به کوچه خیس دارم که ازصدای پای توخالیست کی بازمیگردی؟
ته نوشت:مردادتمام شداماتیرنگاهت هنوزدرقلبم مانده است
آسمان نوشت:کجای دنیادلت گرفته است که باران روزهاست بندنمی آید؟

برچسب ها: مسافر، شعر، شعرسفر، دلسروده، بهانه های من، شعرامروز، بهانه بهار،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394
ازتمام سال ها
سال آمدنت رادوست دارم
ازنمام پنجره ها
پنجره ی که روبه سمت توبازمی شود
من
گلی کوچک میان دست هایت بودم
تنهابه اعتبارنام تو
شاعرم خواندند
کاری به واژه هاندارم
برای ازتونوشتن
بایدعاشق عشق بود
بایددوباره دوستت داشت
تاهرصبح زندگی دوباره آغازشود
دوست داشن توبهانه نمی خواهد
بارانی ست
که چشم خواب آلودگلهارابازمی کند
آسمان بیکران
که به پرنده شوق پروازمی دهد
دوست داشتن تو
نت موسیقی است
برجان می نشیند
بی محاباعاشقی می کند
دوست داشتن نو
سهم من ازخداستزندگی نوشت:تومی آیی وباران می باردهیچکس نمی پرسدجرا
درآبی ترین روزخداباران می بارد
این رازی ست سربه مهرمیان دل نو ودیده ی من
وخدایی که همین نزدیکی است
برچسب ها: عاشقانه ها، دوستت دارم، دوست داشتن بهانه نمی خواهد، سال آمدنت، عاشقی، دلسروده، شعر،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 24 مرداد 1394مثل نفس
که نمی شودنیاید
باکفشهای عاطفه
توپیش من می آیی
مثل گلهای وحشی
که نمی شودفهمیدتاکجامی رویند
درخیال من پراکنده می شوی
درصدای عطری
بالاترازنجوای یاس ها
نرم تراز
هیجان خلوت شب بوها
ودیگررازی میان مانمی ماند
وقتی تودرشکوه زیبایی
درمن بالامی روی
ورویاهای ناتمام مرا
پرپروازمی بخشی
درکوچه های دلم همیشه ازناودان ها
صدای پای تومی آید
ازتوبایدخیس باران شد
که چترها
توهین به آسمانند!گلی نوشت:علاقه مهربانم دوستت دارم همیشه وهنوز
باران نوشت:آسمان عاشق توشده تودانه های باران راهم اهلی کردی
من نوشت:ازاینکه سالهادرکنارم هستی ودستم راگرفتی سپاس
بهانه نوشت:من شاعرنیستم توواژه هارامست می کنی...شعرمی کنی

برچسب ها: باران، شعر، عطرباران، عاشقانه ها، عطرتو، به رنگ باران، دوستت دارم،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 24 مرداد 1394بانگاهی تعارفت می کنم به ضیافت خاطره ها
به همین کوچه ی قدیمی وهمین پنجره چوبی
به همین درخت بیدمجنون که ناممان راهنوزبرتن دارد
من کنارپنجره ام
کافی ست دوباره به این کوچه بیایی
وچشمهای مهربانت رابسپاری به دل این شعمدانی ها
تادوباره گم شوم درهزارتوی خاطرات
دستی به شال سبزم می کشم
وخنده ات راازعمق خاطرات بیرون می کشم
این مرورهرروزه
این شمردن روزوهفته وماه وسال ازپس پنجره
این همدم شدن
بابادوباران ونسیم
این
این عمرمن است که می رود
امامن هرروزتعارفت می کنم
بانگاهی به مرورخاطره ها
این حوالی
همین حوالی کوچه وپنجره وتنهایی من
هیچکس معجزه نمی داند
هیچکس حتی نمی داندرویای توپیامدی ست که معجزه می کند
من هنوززنده ام
این اعجازخاطرات تو
اعجازرویای توست
باورکن عزیزدل
من به این معجزه زنده ام
معجزه ی خاطرات بارانی تو


من نوشت:ازتمام سالها......سال آمدنت رادوست دارم
بهارسبزنوشت:تولدم مبارک.....باتوهمیشه بهاری وسبزم

برچسب ها: خاطره، خاطرات بارانی، معجزه ی باتوبودن، بهارسبز، باران وگلی،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:189)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page