تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

http://axgig.com/images/68722754130943542608.jpg


مرا برای روز مبادا کناربگذار!

مثل مسافرخانه ای متروکه ام

یک روزخسته ازراه می رسی

وجزآغوش من

برایت پناهی نیست...ادامه مطلب
طبقه بندی: عاشقانه ها، 
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
خداحافظی واژه نمی خواهد

خداحافظی یعنی

دررابازکنی

وچنان گم شوی ازاین هیاهو

که شک کنندبه چشم هایشان

به خاطره هایشان

به عقل شان

وسوال برشان دارد

که به خوابی دیده اندتوراتنها!؟

خداحافظی یعنی

زمان رابه دقیقه ای پیش ازابتدای آشنایی ببری

ودست آشنایی ات راپیش ازدرازکردن

درجیب هایت فروکنی

وردشوی ازکناراین سلام

خداحافظی

خداحافظ نمی خواهد!
طبقه بندی: دلتنگی ها، 

برچسب ها: خداحافظ، خداحافظی، بدرود، شعر، شعردلتنگی، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
پنجره باران خورده ات رابازکن

چندسطرپس ازباران

موهایم راببین

که درهوایت صوفیانه می رقصد

وتاآسمان هفتم

سماع می کنند

تابرسندبه تو....
طبقه بندی: ابریشمی، 

برچسب ها: شعر، شعرکوتاه، شعرمن، شعرنو، سماع، باران،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 اردیبهشت 1394

http://www.axgig.com/images/58097090376447251468.jpg


چیزعجیبی درهواست

که حال نبض هایم راگیج

وریتم تپش هایم راخراب می کند

انگارعطرتو

تنت راگم کرده باشد

وتاپیداکردنت

قصدمست کردن مراداشته باشد
طبقه بندی: عاشقانه ها، 

برچسب ها: عطرتو، شعر، دلسروده، شعرعاشقانه، شعرکوتاه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

http://axgig.com/images/70064621383678987419.jpgآخرش یک روز....

یک ثانیه هم ازعمرم که باقی باشد

کزمی کنم دردنج ترین گوشه ی نگاهت

وباتومی سرایم شعرناب باران را....

یک جوری جاخوش می کنم درمردمک چشمانت

که یه جاخشکت بزندازاینهمه حضور!

آن وقت اگردلت خواست مرابیرون کن...مردبودی گریه کن!

اخرش یک روزبیدارمی شوم ازاین همه رویا

وهمه ی کابوس هارانقش برآب می کنم

می شوم واقعیت مطلق!

آن وقت اگردل داشتی رویابباف!

برای یک روزهم که شده

همه ی خودم راحبس می کنم درجاذبه ی یک نیم نگاه

آن چنان که مات بمانی ازهجوم ناگهانی یک دنیاآرامش

آن وقت اگرتوانش را داشتی

نگاهت راازمن بگردان...
طبقه بندی: باران و گلی، 

برچسب ها: دلنوشه، متن ادبی، نوشته های من، باران وگلی، آخرش یک روز،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 اردیبهشت 1394
http://axgig.com/images/15506986711394288065.jpg


بی شک

جایی دراین جهان

ازانبوه آدمیان

کسی خواهدبودکه

دوستم بدارد

به انتظارم بنشیند

وبرایم ازسردلتنگی شعری بسراید

بی شک

کسی خواهدبود که عشق را

تنهابانام من بشناسد

وبی محاباصدایم کند

کسی که آغوشش خانه ای امن

تنهابرای من باشد

وباعطرگیسوانم مست شود

کسی درجایی ازاین جهان

بی شک

عاشق من است

فقط من....


من نوشت: همه چیز رنگ می بازدتنها خاطره ی تو همیشه پررنگ برایم باقی می ماند

بهانه نوشت:این بارکنارچشم های توخانه می سازم بدون دیواروسقف

دل نوشت: می بوسمت مثل شیشه های باران زده ی بهاری

ته نوشتک وعده ی دیداری بده لحظه ی آخرچه زودازراه می رسد!ادامه مطلب
طبقه بندی: نوشته های بی مخاطب، 

برچسب ها: عشق، دلسروده، شعر، شعرعاشقانه، وعشق،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 اردیبهشت 1394
http://axgig.com/images/49536874073761935877.jpg


نکندعمردنیایم

تمام شودو

تورادیگرنبینم

نکنددلم تنگ شودو

دست خودراازتو

کوتاه ببینم

هان جانا...نکندبمیرم و

دیگرتورا اصلانبینم

نکندیک عمرمرگ را

بی تومن تنهاببینم

اصلابیاعهدکنیم

تاپای جان

دست هم رارهانکنیم

بیا تاجان داریم باهم بمانیم و

اصلابیایک نفس

باهم بمیریم...


آقاخانی

ادامه مطلب
طبقه بندی: راهیان شعر امروز، 

برچسب ها: شعرامروز، شعرنو، آقاجانی، نکندتورانبینم، شعرعاشقانه،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 7 اردیبهشت 1394
ازهمین چندروزپیش شروع شد


صبح باحال خوشی ازخواب بیدارشدم ودرکنارگنجشک هاصبحانه خوردم

وشب راتاخودصبح برای کودکی هایم قصه گفتم

همین چندشب پیش،ساعت حوالی یازده شام خورده ایم ومن دارم ظرفهاراآب می کشم

وبرای اوداستان تعریف می کنم. صدای رادیوپیچیده توی خانه

سرم رابرمی گردانم طرف پنجره که چندقطره می چکدروی شیشه

نگاهم می چرخدتاخودگلدان هایم

تعجب می کنم که چراصبح ندیده ام گل دادنشان را.

پنجره رابازمی کنم ولبخندمی زنم به ماه.

به ماهی که اردیبهشتش شروع شده است.

دلم میخواهدتوی این هوای خوب فققط نفس بکشد

یک جورهایی مثل آرام شدن روی آب دریا

طوری که چشمهایت راببندی وفقط به صدای شیرین آب گوش بدهی.

خیلی ذوق کرده ام بااین که باران می آیدآسمان ماه هم داردوخیلی زیادستاره.

خیلی اتفاقی قدم می زنیم که می رسیم به حیاط بهارنارنج ها

یک حیاط خیلی بزرگ پرازبهارنارنج بایک نیمکت آبی رنگ

بدون شک آن نیمکت راهم برای ماگذاشته اند.بهارنارنج هاتازه شکوفه داده اند

ومانشسته ایم میان دلشان.نشسته ایم زیرنورماه وبستنی میخوریم.

بازصدای من می گیرد.باهمین صدای گرفته کلی حرف می زنم واوکلی می خندد

بعدازمدتهاکلی نفس عمیق می کشم بدون آن که ذره ای سرفه ام بگیرد.

یهودلم می خواهد بدوم زیرباران میان بهارنارنج ها.

انگاربقیه هم فهمیده اند که اردیبهشت برای ماشروع شده که هیچکس توی خیابان نیست

دوتایی تاسرخیابان فقط می دویم.....دویدن....خنده داراست این آهسته دویدن ما

به سرپیچ رسیدیم که می نشینیم لب جدول

دوباره کتونی های گلی من....دوباره باران....دوباره دویدن....دوباره اردیبهشت....

خنده وخنده وخنده......

اینهمه سال گذشته اردیبهشت همان اردیبهشت چندسال پیش هاست

تنهاماهی که می تونی زیرباران هایش کلی نفس عمیق بکشی،

بدون آن که ذره ای سرفه ات بگیرد.

اصلااردیبهشت که بدون دیوانگی اردیبهشت نیست .هست؟؟
ادامه مطلب
طبقه بندی: بهارانه،  دلم نوشت.............، 

برچسب ها: بهار، اردیبهشت، دلنوشته، برگی ازبهار، باران بهار،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394
http://axgig.com/images/34600908036485976955.jpgیک امشب را بیا فقط

چه می شود ؟!

بعد اصلا برای همیشه برو !

فقط امشب را بیا دم خانه ام و

بغض هایم را بخند !

تا به شانه هایت تکیه دهم و ...

آرام نشـــوم ،

همان جا

درجابمیرم!!

http://axgig.com/images/33284369451617832927.jpgدر هیچ قالب شعری

نمیگنجی ..

نه غزل حدودش را دارد

نه سپید تــوانش را ..

شعری به وسعت قلب مهربانت ،

نمی توان سرود ..
ادامه مطلب
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1 اردیبهشت 1394
http://axgig.com/images/30493199418188657599.jpgهنگامه ی شکوفه ی نارنج بود و،من

با یاد دست های تو ،

- سرمست -

تن را به آن طبیعت عطرآگین

جان را به دست عشق سپردم ..

با یاد دست های تو ،

ناگاه !

مشتی شکوفه را بوسیدم به سینه فشردم ..

{ فریدون مشیری }


ادامه مطلب
طبقه بندی: گزیده ای از اثار شاعران، 

برچسب ها: فریدون مشیری، شعرنو، گل روی تو، آثارشاعران، شعرفارسی،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:186)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page