تبلیغات
بهار سبز
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 آذر 1394


باتومن 
به همان غاربرمی گردم
وکنارصخره ایی
که اولین دوستت دارم ها
روی آن حک شده است
تورابغل می کنم

پلک بگشا
این روزهازمین خورشیدراکم دارد
ماه آمدنت رادوست دارم
زمستانت شاد

برچسب ها: ماه آمدنت، دوستت دارم، شعر، شعرکوتاه، پلک بگشا،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 2 بهمن 1394

سالهابعدفکرمی کنی به این سالها
بعدمی بینی که
دستهایت خالی ازمن اند
دلتنگ می شوی
برای بافتن موهای رهاشده درباد...
سالهابعد
جستجومی کنی درخیابانهای بارانی
چشمهای کسی راکه
طرحی ازنگاهم راداشته باشد
وفکرمی کنی
به زنی که
سالهاقبل شعرمی گفت برای تو
عطرهمیشگی لبخندش بودی
سالهابعدفکرمی کنی به من...
به عشق
که زخمی کهنه است
وهرگزخوب نمی شود....
گلی نوشت:تمام رویاهایم رالابه لای موهایم بافته بودم که بادبرد
شعرنوشت:نمی دانم ازدلتنگی عاشق ترم
یاازعاشقی دل تنگ تر!
بهانه نوشت:بادبادک فروش غمگینم هستی ام رابه باددادم
کاری ازعشق برنمی آید
ته نوشت: به پای هم پیرشدیم!من ،وخیال تو....
برچسب ها: سالهابعد، دلتنگی، شعر، دلسروده، دلتنگ،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 9 دی 1394آمدنت اتفاق ساده ای نبود
این جاهیچکس به تونمی ماند
شبیه تونیست
اگرنبودی
چقدرزمین تنهابود - ماه غمگین
به احترام تودرخت هاسکوت کرده اند
عشق
وعشق
باحضورت عاشقی می کند
چیزی درون توست که
زمان رابه جلومی برد
وخورشیدپشت پلکهایت مست می کند
توباید
همان پنجره ی بدون قاب باشی
که اصالتش به خدامی رسد
بلندمی شوم
دلتنگی رامثل روبانی خاکسنری
ازدورگیسوانم بازمی کنم
وشمعی روشن می کنم برای آمدنت
امروزخدالبخندمی زند
ومعجزه ای تازه می آفریند


زندگی نوشت: به این روزهابگوبه احترام بودنت بایسند
من نوشت:پای توکه درمیان باشدفصلهابهم میریزند
زمستان، بهار می شود....تولدت مبارک
گلی نوشت:نمی دانی؛دوستت دارم؛جهانی ترین جمله ای ست
که برای تونوشتم
شعرنوشت:توعطرکدام خوشبوترین گل جهانی؟
که هرکجامی نویسمت شکوفه میدهی؟
برچسب ها: شعر، تولدت مبارک، تولدباران، لبخندخدا، مهجزه آمدنن، عاشقانه ها،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 8 دی 1394
درمیان باورهمه که کوچه های عشق خالی ازتک درخت های عاشق است
من درختی یافته ام که
هرروزبرروی پیکره اش مشق عشق بانوک مهرمی زنم
درمیان باورهمه که می گویند
اگرازعشق بگویی سکوتی مبهم توراقورت خواهدداد
ولی من بافریادعشق 
درمیان این کوچه باغ پرهیاهوفریادزدم
فریادزدم
که دوستت دارم ای ستاره همیشه مهتابی من
چراکه دراین کوچه هاتنهاپروانه هاقدم می گذارندکه
رقص شاپرکهارابه وادی عشق تنهابه عشق هایی مثل توتقدیم کنند
وبه راستی که عجیب رنگارنگ شدن ازطبیعت عشق قشنگ است

برچسب ها: دلنوشته، کوچه های عشق، عاشقانه ها، عشقی مثل تو،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 آذر 1394سلام علاقه جان
حالت کجای شب -یلداست
کجای یلدانشسته ای بی من؟
امشب بیشتردوستت دارم
بیشترخیالت می کنم
وحوالی نامت شعرمی شوم
توهم بیشتربه خوابم بیا
خوشابه حال انار
میان دستهای توعاشق می شود
ترک می خورد
وباگلپرلبخندتودانه دانه می شود
کاش جایی درناکجای قلبت داشتم
خانه ایی درساحل بارانی چشمهای تو
می شودکمی ازقاب عکس بیایی پایین؟
دوست دارم قدم بزنیم
اخم نکن
این برگهاازغصه زردشدند
دق کردند ، مردند
نبودی فصل ورق خورد
اینهم اززمستان


غصه نخورعلاقه ی خوبم
توکه باشی برف زودآب می شود
گل می خندد
بهارمی آید
باتوکه من سردم نمی شود
بیابرویم حال سرمارابگیریم
کنارزمستان
یلدایمان راباهندوانه شیرین کنیم
حافظ راصداکنیم
قسم بدهیم به شاخه نباتش
که فال ماعشق باشدوماسهم هم
بوسیدمت دوباره علاقه ی همیشه ام
نه نترس
مهربان همیشه ام
بخدادوست داشتن درخیابان خوب است
بوسه زیباترین اتفاق خیابان است
می بوسمت 
همه جا ، همه وقت

زمستان مبارک علاقه ام
برچسب ها: زمستان، یلدا، زمستان مبارک، شعر، شعریلدا، شعرزمستان،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 آذر 1394


سلام همیشه ی علاقه ام
حال این روزهایت کجاست؟
من خسته ام
می شوددیگرآمدن رادل دل نکنی؟
تورابه جان خدازودتربیا
می گویند
پاییزفصل عاشقانه هاست
بارش باران های شاعرانه است
بیاواین فصل راورق بزن
من ازروزهای بی توبیزارم
برای من
همه عاشقانه هابه توختم می شوند
کافی ست نگاهم کنی
تالیلای همیشه عاشق قصه هاشوم
می شودشال سبزنامت را
روی سرم بیاندازی تا
چشمهای دلم به دیدنت بیناشوند؟
علاقه همه سالها ، همه فصلها
علاقه ی مهربانم
من زنده ام به نوشتن این سلام
حالت چگونه است؟
این دوستت دارم ها
زنده به رویای خیال تو
وهنوز
گاهی یواشکی خواب تورامی بینم
یواشکی نگاهت می کنم
صدایت می کنم
بین خودمان باشد
من هنوزتورایواشکی دوست دارم
می شودزودتربیایی
تایواشکی دستهایت رابگیرم؟


زندگی نوشت:بایدزاربزنیم تمام فرهنگهای بی بوسه وبغل را
بهانه نوشت:من به یک پاسخ کوتاه به یک سلام سرسری راضیم
من نوشت:حالاچه فرقی می کندمن کجای این قصه ام؟
گلی نوشت:کاش می شدکمی ازغصه هایم رابردوش خدابگذارم
تابدانددلتنگی چقدرحجم دارد
برچسب ها: علاقه جان، پاییز، عاشقانه، پاییزبدون تو، زودتربیا، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 آذر 1394

وقتی تونباشی
تمام دنیا
پیش چشمم تاریک است
حتی اگر
خورشیدراازسقف اتاقم بیاویزم
حتی اگر
تمام کرمهای شب تاب را
به دیواراتاقم بچسبانم
حتی اگر
تمام فانوس های دریایی را
درطاقچه اتاقم جای دهم
بازهم تاریکی
فقط تاریکی استته نوشت:بعدازتوهردوست داشتنی که درمن به د نیابیایدناقص است
من نوشت:لبخند بزن که لبخندت دنیایی رانجات می دهد
بهانه نوشت:زودتربیامگذارکه چرخش زمین برای دورترکردن ماباشد
برچسب ها: تونباشی، وقتی نباشی، خورشیدمن، توخورشیدمنی، شعر، دل سروده،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 29 آبان 1394


دلتنگ تو می شوم
زیرباران
به همه قطره هاسلام می کنم
به بادبوسه می زنم
ونگاهم رابه پرستوهای مهاجرمی سپارم
شاید
جایی زیرآسمان
ایستاده باشی
دلتنگی هایم به توبرسد
وتو
هوای دیدنم رابکنی

چقدربزرگی......وتاچه اندازه.....دور
رسیدن به دستهایت محال است
فقط بایدتوراآرزوکرد
بایدچشمهارابست
ودر رویایی بی سرانجام
دستهایت راگرفت
کاش تاهمیشه بخوابم
وخوابم توراببینددلتنگی نوشت :دلتنگی که زبان آدمیزادسرش نمی شود
بی شعورهمینطورسرزده،وقت وبی وقت می آید
وجاخوش می کنددرخانه ی دلت
خیال رفتن هم ندارد
برچسب ها: دلتنگی، رویای بی سرانجام، دلنوشته، دلسروده، شعر، رویای دور، دلم تنگ است،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 آبان 1394
نه این همه وصله ناجور
به من نمی آید
شعروترانه وعاشقی
به من ......نمی آید
حبس صدای کلاغ های پیرخسته باغ همسایه
درحنجره واژگان من
برای فریادزخم های تلخ روح من
نه........برنمی آید
حادثه
حادثه رفتن پاییزنبود
حادثه
حادثه رفتن توست
نگاه کن
سکوت واژه ها
نگاهپژمرده شاخه های برهنه
دستهای زخمی روزهایم
همه وهمه
به خاطرناودان یخ زده ی چشم هایم است


دل نوشت:یک بارصدایم کن.....یک عمربرایت میمیریم
ته نوشت ازچشمهای مهربانت جزمشتی خاک نمانده است
بهانه نوشت:من ازشکلاتهایی که درنبودنت پخش میکنم بیزارم
برچسب ها: دلسروده، دلتنگی، تونیستی، سال نبودنت، حادثه رفتنت،
ارسال توسط ماریا
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 آبان 1394

به گمانم توازاینجا
به تازگی عبورکرده ای
پایبزعطرتوررادارد
و
تمام برگهاسجده کرده اند
برچسب ها: پاییز، عطرتو، عطرحضورت، شعرعاشقانه، شعرکوتاه، شعرپایبز، دلسروده،
ارسال توسط ماریا
(تعداد کل صفحات:190)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
بهار سبز تا چه اندازه سبز است؟


صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin
set as your home page